• 0.1FTE
  • Breda

Site INOS

De Raad van Toezicht van INOS is – vanwege het aflopen van de termijnen (per 1 mei 2024) van twee leden – op zoek naar een deskundig en betrokken:

– lid Raad van Toezicht: Onderwijs en Kwaliteit
en
– lid Raad van Toezicht: HR en Verandermanagement

Jouw Functie
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij:

– een lid met kennis en ervaring op het gebied van HR en Verandermanagement en;
– een lid met kennis en ervaring op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit.

– Het nieuwe lid HR en Verandermanagement participeert in de remuneratiecommissie (mogelijk ook als voorzitter van deze commissie). Ervaring met veranderprocessen in complexe organisaties is een pre.
– Het nieuwe lid Onderwijs en Kwaliteit participeert in de onderwijscommissie (mogelijk ook als voorzitter van deze commissie). Mensen met ervaring op dit vlak in andere dan onderwijsorganisaties worden ook expliciet uitgenodigd
Van beide leden verwachten wij dat zij analytisch sterk en positief kritisch zijn.

Gegeven de samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 mei 2024 (drie mannen) is er bovendien een streven om te komen tot een Raad van Toezicht met een meer diverse samenstelling.

Hier kom jij te werken
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur en heeft de Raad statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klankbordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij INOS spelen. De raad kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie.

De Raad van Toezicht stelt zich actief en betrokken op; naast het regulier vergaderen, brengen zij werkbezoeken aan de scholen en INOS-brede activiteiten. Ook leveren zij een bijdrage aan de discussies rond strategische thema’s. Leden van de Raad van Toezicht hebben een aanstellingstermijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector. Bovendien wordt gestreefd naar een relevante maatschappelijke vertegenwoordiging binnen de Raad van Toezicht.

WAT VERWACHTEN WIJ
Leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken:
• een helikopterview, analytisch vermogen en onderscheidingsvermogen in hoofd- en bijzaken (academisch werk- en denkniveau);
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• een algemene interesse in de samenleving en het onderwijs;
• onderschrijven van de doelstelling van de stichting en gevoel voor de eigentijdse aanpak van de katholieke identiteit van INOS;
• bij de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch vanuit andere omstandigheden is er sprake van belangenverstrengeling.

Binnen de Raad van Toezicht dienen de volgende expertises aanwezig zijn:
• onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit;
• financieel-economisch;
• mens & organisatie (HR);
• juridisch;
• risicomanagement en Governance;
• bij voorkeur binding met de regio;
• openbaar bestuur.

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar primair onderwijs en naar INOS in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gekeken of de totale raad op bovengenoemde kennisgebieden voldoende brede expertise inbrengt. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

WAT BIEDEN WIJ
Bezoldiging via richtlijnen VTOI, via een dienstverband of via Opting in.

Contact
Wanneer u belangstelling voor één van deze functies heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.inos.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 21 november 2023.

– eerste ronde selectiegesprekken donderdag 7 december 2023 vanaf 17.00 uur te Breda, Reduitlaan 31
– tweede ronde selectiegesprekken: nog nader te bepalen

De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gevoerd met een selectiecommissie bestaande uit vijf leden van de Raad van Toezicht, twee leden namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de voorzitter en lid van het College van Bestuur en de bestuurssecretaris. De selectiecommissie wordt opgesplitst in twee groepen, zodat elke kandidaat met twee verschillende groepen spreekt.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de voorzitter van de Raad van Toezicht van INOS, de heer C. Clarijs, 06-24323873.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar inos_werken@inos.nl